• TROSKA O BHP I ŚRODOWISKO

  Propagujemy zasadę „Bezpieczeństwo przede wszystkim” i politykę „Zero wypadków”. Ograniczamy negatywny wpływ naszej Spółki na środowisko naturalne.

 • DOŚWIADCZONA KADRA

  Nasi najlepsi specjaliści pracują w branży od 10 do 30 lat. Chętnie dzielimy się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z młodszymi pracownikami.

 • GWARANTOWANA JAKOŚĆ

  Dostarczamy wyroby wysokiej jakości w uzgodnionym terminie.

 • ZAANGAŻOWANIE

  Konkurujemy na rynku przy zachowaniu najwyższych standardów etyki zawodowej.

 • NAJLEPSI SPECJALIŚCI

  Dbamy o systematyczny rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników.

 • ZADOWOLENI KLIENCI

  Nasze relacje z Klientami opieramy na wiarygodności, rzetelności i profesjonalizmie.

Polityka

Nadrzędnym celem działań firmy NAFTO Sp. z o.o. jest uzyskiwanie satysfakcji Klientów dzięki naszej profesjonalnej obsłudze, dostarczaniu w terminie wysokiej jakości wyrobów i usług przy zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy zatrudnionego personelu.

Kluczowe wartości, na których Spółka opiera swój rozwój to:

 • wiarygodność, rzetelność i profesjonalizm w relacjach z Klientami, pracownikami, dostawcami towarów i usług
 • rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
 • wdrażanie nowoczesnych technologii i stałe doskonalenie metod pracy
 • inwestowanie w poprawę bezpieczeństwa środowiska pracy oraz aktywne zapobieganie urazom i wypadkom
 • dbałość o coraz skuteczniejszą ochronę środowiska naturalnego
 • budowanie przewagi konkurencyjnej przy zachowaniu najwyższych standardów etyki zawodowej

Politykę Spółki realizujemy uwzględniając niżej wymienione, priorytetowe cele:

 • stosowanie najnowszych technologii w każdej fazie realizacji zamówienia
 • systematyczny rozwój oraz podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych naszych pracowników
 • stawianie dostawcom, podwykonawcom i kooperantom wysokich wymagań jakościowych poprzez stosowanie procedur kwalifikowania
 • inwestowanie w infrastrukturę i środowisko pracy
 • zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki zapobiegania wypadkom
 • propagowanie zasady „Bezpieczeństwo przede wszystkim" i polityki „Zero wypadków"
 • minimalizowanie skutków ew. wypadków przy pracy poprzez oferowanie pracownikowi wszelkiej możliwej pomocy w powrocie do zdrowia, a jeśli zachodzi taka potrzeba - przeniesienie na inne stanowisko pracy
 • sukcesywne ograniczanie negatywnego wpływu działalności spółki na środowisko naturalne i środowisko pracy
 • zapobieganie szkodom materialnym i środowiskowym, poprzez dążenie do ciągłego doskonalenia w tym zakresie
 • uzyskiwanie satysfakcjonujących efektów ekonomicznych dzięki wysokiej wydajności pracy oraz ciągłemu monitorowaniu i optymalizowaniu kosztów
 • respektowanie obowiązujących przepisów prawa, kodeksu pracy, norm technicznych, a także dobrych obyczajów i obowiązku dochowania należytej staranności
 • przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji w biznesie,
 • przeciwdziałanie wszelkim formom korupcji, dyskryminacji i mobbingu

Prezes Zarządu odpowiada za realizację niniejszej Polityki Spółki oraz za nadzór nad osiąganiem wytyczonych celów związanych z jakością i bezpieczeństwem.